Algemene voorwaarden


Geachte heer, mevrouw


Mocht u onverhoopt problemen hebben met uw motor of een ander product dan zijn wij er uiteraard ook voor u.

Hoe werkt deze procedure:

Neem zo snel mogelijk na het constateren van het probleem contact met ons op.

Mogelijk is het probleem op afstand op te lossen, zo niet dan vragen we u het product op te sturen of langs te brengen bij Anker Boten.


- Wij beoordelen het probleem en nemen daar over contact op met de importeur die uiteindelijk verantwoordelijk is voor dat merk.


- Als het eventueel niet onder de garantie valt zullen we niks doen zonder eerst zo snel mogelijk contact met u op te nemen. Mogelijk kunnen we het probleem wel repareren, maar dan overleggen we uiteraard eerst met u over de kosten.


- Na overleg met de importeur wordt er door ons gerepareerd of het wordt naar de importeur gestuurd. Mogelijk geven we u op advies van de importeur een vervangend product, anders moet u wachten op de reparatie. Dit kan soms even duren, bijvoorbeeld Torqeedo heeft een zeer goede garantie afhandeling maar er kan soms een paar weken tussen zitten voor zij het afgehandeld hebben. Hierover proberen we u zo goed mogelijk op de hoogte te houden.


- Wij nemen contact met u op zodra we het probleem opgelost hebben en verzenden uw product zo spoedig mogelijk terug naar u.

 

Aandachtspunten:
Wij hebben voor de afhandeling uiteraard gegevens van u nodig.

*Naam en contact gegevens

*Retouradres

*Zo goed mogelijke uitleg van wat er mis is en hoe het is gebeurd

*Bij motoren is ook het serienummer nodig

*Tijdens de garantie periode is het niet toegestaan zelf uw gekochte product open te maken of te proberen reparaties uit te voeren en daarna nog aanspraak te maken op de garantie.

 

Garantie voorwaarden:
Artikel 1 Garantie
1.1 De garantie kan uitsluitend worden ingeroepen door de eerste eigenaar.
1.2 De garantie vervalt overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.
1.3 De garantie is niet overdraagbaar.
1.4 De door Anker Boten op grond van deze voorwaarden verstrekte garantie laat onverlet de mogelijkheid om de verkoper aan te spreken op grond van de gewone, wettelijke bepalingen van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 2 Garantieperiode
2.1 Wij houden de garantie periodes aan zoals opgegeven door de fabrikant of Nederlands importeur van het betreffende merk. De wettelijke garantie termijn is 2 jaar. Sommige producten hebben een langere periode. Voor accu's geldt een garantieperiode van 6 maanden. 

Artikel 3 Garantie-uitsluitingen
3.1. In de navolgende gevallen vervalt de garantie:
a. Onjuist en/of onzorgvuldig gebruik van het product en gebruik dat niet overeenkomstig de bestemming is;
b. Het product is slecht onderhouden of zichtbaar slecht behandeld;
c. Technische reparaties zijn niet op vakkundige wijze verricht;
d. Naderhand gemonteerde onderdelen komen niet overeen met de technische specificatie van het betreffende product of zijn onjuist gemonteerd;
e. Commercieel gebruik van de motoren, zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend verhuurdoeleinden;
f. Het product tijdens de garantie periode zelf open maken ter inspectie of een poging te repareren.

Artikel 4 Garantie-onderdelen
4.1. Gedurende de garantieperiode zullen alle onderdelen, waarvan door Anker Boten is vastgesteld dat sprake is van een materiaal- en/of constructiefout, naar keuze van Anker Boten  worden gerepareerd dan wel worden vergoed.
4.2. Kosten van transport van de producten van en naar Anker Boten komen
voor rekening van de eigenaar, tenzij het betrokken onderdeel voor garantie in aanmerking komt. Dan is het verzenden naar Anker Boten voor de klant en het retour transport voor Anker Boten.
4.3. Indien een bepaald onderdeel voor garantie in aanmerking komt en het origineel is niet meer leverbaar, dan zorgt Anker Boten voor een minimaal gelijkwaardig alternatief.

Artikel 5 Aansprakelijkheid
5.1 Een door Anker Boten gehonoreerde garantieclaim betekent niet automatisch dat Anker Boten ook aansprakelijkheid aanvaardt voor eventuele geleden schade. De aansprakelijkheid van Anker Boten strekt zich nooit verder uit dan is omschreven in deze garantievoorwaarden. Iedere aansprakelijkheid van Anker Boten voor gevolgschade wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Het gestelde in deze bepaling geldt niet indien en voorzover zulks voortvloeit uit een dwingendrechtelijke rechtsbepaling.